Συνεδριάζει την Τρίτη με τηλεδιάσκεψη  η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου

Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 6 Απριλίου 2021 και ώρα 13:00 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου με 41 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Αναλυτικότερα:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021 σύμφωνα με το αίτημα του Τμήματος Ταμείου.
 2. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2021 σύμφωνα με αίτημα ενός τμήματος και της Έκτακτης Επιχορήγησης για την αντιμετώπιση του COVID-19.
 3. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2021 σύμφωνα με αίτημα του Τμήματος Κυκλοφορίας και Συγκοινωνιών και του Τμήματος Οδοποιίας.
 4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021 σύμφωνα με τα αιτήματα πέντε (5) Τμημάτων του Δήμου Ηρακλείου.
 5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021 σύμφωνα με τα αιτήματα τριών (3) Τμημάτων του Δήμου Ηρακλείου.
 6. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2021 του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού και Σήμανσης της Δ/νσης Συντήρησης και Αυτεπιστασίας Δήμου Ηρακλείου.
 7. Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του ΕΛΜΕΠΑ και Δήμου Ηρακλείου για την «Επιστημονική υποστήριξη της λειτουργίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Αγροτικής Ανάπτυξης και Εμπορίου.
 8. Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, των όρων της μελέτης και των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού.
 9. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού-τεχνικών προδιαγραφών-μελέτης και κατάρτιση όρων διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών σήμανσης.
 10. Έγκριση διενέργειας, τρόπου εκτέλεσης, όρων και μελέτης της υπηρεσίας με τίτλο: «Επισκευή και προμήθεια ανταλλακτικών των υποβρυχίων συγκροτημάτων άρδευσης», συγκρότηση επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού και παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 11. Έγκριση για την διενέργεια απευθείας αναθέσεων συμβάσεων (όσων απαιτηθούν με άνω συνολικό όριο δαπάνης συνόλου συμβάσεων 500.000,00) κατά το άρθρο 118 του 4412/2016, για την «Προμήθεια ανταλλακτικών – αναλωσίμων υλικών και επισκευή οχημάτων και μηχανήματων» που θα γίνουν από Εξωτερικά Εξουσιοδοτημένα Συνεργεία όλων των Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου για την κάλυψη Εκτάκτων πάσης φύσεως βλαβών ή αναγκαίας συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων, απαραίτητων για την αντιμετώπιση εφαρμογής κατεπειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών, για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19».
 12. Έγκριση πρακτικού για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» εκτιμώμενης αξίας 73.955,66 € (συμπεριλ.Φ.Π.Α.24%).
 13. Επικύρωση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης που αφορά την «Προμήθεια μηχανημάτων της Διεύθυνσης και Αυτεπιστασίας» του Δήμου Ηρακλείου με ανοικτή διαδικασία μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Συστημικός Διαγωνισμός 94733.
 14. Έγκριση 3ου πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Υποστήριξη της μετάβασης του Δήμου Ηρακλείου προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες των πολιτών».
 15. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για τη μελέτη με τίτλο: «Συντήρηση αναβάθμιση-φωτεινών σηματοδοτών Δήμου Ηρακλείου».
 16. Έγκριση του 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου “Διαμόρφωση περιοχής κόλπου Δερματά (περιοχή 2)” Δήμου Ηρακλείου.
 17. Τροποποίηση της υπ.αριθ.296/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηρακλείου για λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα «Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» και υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στον άξονα χρηματοδότησης «Ποιότητα ζωής και εύρυθμης λειτουργίας των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών», με τη συμπλήρωση δύο συνοδών υποέργων.
 18. Έγκριση παράτασης συμβάσεων με τον ΟΤΕ Α.Ε. και την Εργοσύστεμ ΕΠΕ που αφορούν την προμήθεια: αναβάθμιση της IP τηλεφωνίας του Δ.Η. και προμήθεια δικτυακού και τηλεφωνικού εξοπλισμού.
 19. Τροποποίηση σύμβασης-παράταση της διάρκειας της και του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υπηρεσιών, για την σύμβαση παροχής γενικών υπηρεσιών “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 4G” στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με Ακρωνύμιο “ECOROUTS” (OPS5031339) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Συνεργασίας, INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020.
 20. Τροποποίηση σύμβασης-παράταση διάρκειας σύμβασης και παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης υλικών για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ” στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με ακρωνύμιο “ECOROUTS” του ευρωπαϊκού προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A “ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020”
 21. Χορήγηση 1ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου “Ανάπλαση-βιοκλιματική αναβάθμιση οδού Αρχιεπίσκοπου Μακαρίου”.
 22. Έγκριση 3ης παράτασης της πράξης με τίτλο: «Συστήματα αυτόνομης οικιακής κομποστοποίησης σε αστικό περιβάλλον» και ακρωνύμιο «AQUA», στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A “ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020” και των σχετικών συμβάσεων.
 23. Έγκριση παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ηρακλείου και ΙΤΕ για την υλοποίηση καινοτόμων δράσεων ανίχνευσης και ψυχοκοινωνικής παρέμβασης στην κοινότητα για ηλικιωμένους με ήπια γνωσιακή διαταραχή.
 24. Έγκριση παράτασης εργασιών για το έργο “Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων Δήμου Ηρακλείου”.
 25. Έγκριση παράτασης εργασιών για το έργο “Άρση ανωμαλιών οδοστρωμάτων Δήμου Ηρακλείου”.
 26. Λήψη απόφασης για την 2η μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης του διαγωνισμού του έργου: «Αντιμετώπιση κατολισθήσεων πρανών α) στην περιοχή του οικισμού του Αγ. Βλάση και β) στην οδό Κωνσταντίνο Αστρινάκη.
 27. Παράταση και τροποποίηση όρου της σύμβασης συνεργασίας μεταξύ Δήμου-ΕΣΔΑΚ-RECYCOM, για την διαχείριση μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης στο πλαίσιο πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων στο Δήμο Ηρακλείου.
 28. Έγκριση υποβολής Πρότασης Χρηματοδότησης της Πράξης με Τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού για την Διαχείριση Βιοαποβλήτων στον Δήμο Ηρακλείου (ΣΒΑΑ περιοχή)» και β) της μελέτης και του Σχεδίου Τευχών Δημοπράτησης του ομότιτλου Υποέργου 1 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη» 2014-2020, Άξονας Προτεραιότητας 2 «Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του Περιβάλλοντος και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη για τη Δράση 6.a.he.2 : Δράσεις για την ενίσχυση της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης (ΣΒΑΑ Ηρακλείου)».
 29. Έγκριση καταβολής προστίμων εκπροθέσμου ελέγχου ΚΤΕΟ των οχημάτων του Δήμου μας έτους 2021.
 30. Ορισμός επιτροπής διερεύνησης τιμών στο πλαίσιο της υποβολής αίτησης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο: «Χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων, γωνιές ανακύκλωσης και σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων» στα πλαίσια της πρόσκλησης ΑΤ 04.
 31. Αντικατάσταση μελών επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών, λόγω μετάταξής τους.
 32. Εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή συμβολαιογράφου για το έργο “Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις”.
 33. Εξειδίκευση ποσού 30.920 ευρώ του Κ.Α. 60-6473.003 του προϋπολογισμού Δήμου Ηρακλείου με τίτλο <<Υποέργο 1 λειτουργικά έξοδα του κέντρου κοινότητας, του παραρτήματος Ρομά και του ΚΕΜ>> του προϋπολογισμού δαπανών οικονομικού έτους 2021.
 34. Εξειδίκευση ποσού 14.366,82 € του Κ.Α.15-6481.001 με τίτλο: «Δαπάνες για την περίθαλψη ενδεών (είδη διαβίωσης ή περίθαλψης).
 35. Εξειδίκευση ποσού 21.752,50 € του Κ.Α.15-6481.001 με τίτλο: «Δαπάνες για την περίθαλψη ενδεών (είδη διαβίωσης ή περίθαλψης).
 36. Διαγραφή προστίμου καθαριότητας.
 37. Καθορισμός τιμής μονάδος αποζημίωσης, με εξώδικο συμβιβασμό για την καταβολή αποζημίωσης για ρυμοτομούμενο τμήμα ιδιοκτησίας του κ. Μουλίτσα Αντωνίου του Νικολάου στην περιοχή «Πόρος-Πατέλες-Κατσαμπάς» στο Ο.Τ. 7 του Δήμου Ηρακλείου.
 38. Εξέταση αίτησης του κ. Γιγουρτάκη Γεωργίου για εξώδικο συμβιβασμό λόγω ζημίας που υπέστη το όχημά του από πτώση σε λακκούβα.
 39. Εξέταση αίτησης του κ. ΄Ινδου Θεμιστοκλή Γεωργίου για εξώδικο συμβιβασμό λόγω ζημίας που υπέστη το όχημά του από πτώση κλαδιού..
 40. Εξέταση αίτησης του κ. Καραμανωλάκη Παναγιώτη του Γεωργίου για εξώδικο συμβιβασμό λόγω ζημίας που υπέστη το όχημά του από πτώση κλαδιού.
 41. Λήψη απόφασης για αίτημα εξωδικαστικού συμβιβασμού της εταιρείας «SWARCO HELLAS AE», λόγω ανεξόφλητων τιμολογίων που αφορούν σε προμήθεια ανταλλακτικών κλπ για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων της Δ/νσης Συντήρησης & Αυτεπιστασίας.