ΑΣΕΠ: 60 προσλήψεις στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κρήτης

Προσλήψεις 60 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός έτους

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Κρήτης ανακοίνωσε την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, συνολικά εξήντα (60) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός έτους, για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών του Κέντρου.

Οι ειδικότητες για τις ζητούμενες θέσεις εργασίας είναι οι εξής:

 • Π.Ε. Ψυχολόγων
 • Τ.Ε. Κοινωνικής Εργασίας
 • Τ.Ε. Φυσιοθεραπείας
 • Τ.Ε. Νοσηλευτών
 • Τ.Ε. Κοινωνικής Εργασίας
 • Δ.Ε. Αδελφών Νοσοκόμων
 • Δ.Ε. Θεραπευτών Παιδαγωγών
 • Δ.Ε. Οδηγών (Δ΄ κατηγορίας)
 • Υ.Ε. Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού
 • Υ.Ε. Φυλάκων Νυχτοφυλάκων
 • Υ.Ε. Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού
 • Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.11 και να την υποβάλουν, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ,
Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου, Τ.Κ. 714100 – Ηράκλειο Κρήτης,
απευθύνοντάς την στο Τμήμα Γραμματείας

Αναλυτικά η προκήρυξη

Πηγή: https://www.alfavita.gr/