Κοινωφελής ΟΑΕΔ: Τα κριτήρια για 700 νέες προσλήψεις

Με 700 εποχικούς υπαλλήλους ενισχύει τις δασικές υπηρεσίες σε ολόκληρη τη χώρα το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Συγκεκριμένα κριτήρια για τους υποψηφίους.

Με συγκεκριμένα κριτήρια θα πραγματοποιηθούν οι νέες προσλήψεις, µέσω του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ. Οι θέσεις που έχουν ανακοινωθεί αφορούν:
 • 350 θέσεις Δασολόγων ΠΕ
 • 200 θέσεις Δασοπόνων ΤΕ και
 • 150 θέσεις Διοικητικών ∆Ε

Οι 700 νέοι υπάλληλοι θα στελεχώσουν τις δασικές υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και τη Γενική Διεύθυνση ∆ασών και Δασικού Περιβάλλοντος.

Η διαδικασία για την έκδοση της προκήρυξης και την έναρξη υποβολής αιτήσεων έχει ως εξής:
 1. Πρώτα ανακοινώνεται σε ΦΕΚ η κατανοµή των θέσεων ανά οργανική δοµή και ειδικότητα
 2. Στη συνέχεια θα δημοσιευθεί η πρόσκληση από τον ΟΑΕΔ για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων.

Ωφελούμενοι και κριτήρια

Ωφελούμενοι είναι Ελληνες πολίτες που ανήκουν σε µία από τις εξής κατηγορίες:

 • Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, µέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα του ΟΑΕΔ
 • Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ µέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
 • Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ
 • Ανεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων µε βάση τα τυπικά προσόντα
 • Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 1 8 ετών
 • Εγγεγραμμένα στα Μητρώα Ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.
 • Εγγεγραμμένοι άνεργοι – δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).

Τα κριτήρια επιλογής των ωφελουμένων είναι τα εξής:

 • Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, µε ανώτατο όριο τους 60 µήνες
 • Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/ης συζύγου των ανέργων της ανωτέρω κατηγορίας
 • Αναπηρία ωφελουμένου σε ποσοστό 50% και άνω
 • Ετήσιο εισόδηµα ατοµικό ή οικογενειακό διαβάθμιση που ξεκινάει από τα 3.500 ευρώ
 • Αριθμός ανήλικων τέκνων
 • Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑμεΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων
 • Δικαιούχοι ΚΕΑ.

Πότε και πώς οι αιτήσεις

Οι άνεργοι, κατόπιν σχετικής δημόσιας πρόσκλησης του ΟΑΕΔ, καλούνται να υποβάλουν αποκλειστικά µε ηλεκτρονικό τρόπο µία αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα. Θα πρέπει να επιλέξουν από µία μέχρι τρεις υπηρεσίες τοποθέτησης. Στην πρόσκληση θα ορίζεται και η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. Ο ΟΑΕΔ ελέγχει τις αιτήσεις και σύµφωνα µε τη μοριοδότηση θα προκύψει προσωρινός πίνακας κατάταξης ανέργων. Μετά την υποβολή ενστάσεων και τον έλεγχό τους θα προκύψει ο οριστικός πίνακας των ωφελουμένων. Εντός 30 ηµερών από την ημερομηνία που θα κατατεθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και προσκομιστεί το απαραίτητο συστατικό σημείωμα, ο επιβλέπων φορέας πρέπει να αναγγείλει την πρόσληψη του ανέργου.