ΑΣΕΠ: Νέες θέσεις εργασίας στο Δήμο Αθηναίων

ΑΣΕΠ: Με νέο προσωπικό θα ενισχυθεί άμεσα ο Δήμος Αθηναίων, προκειμένου να καλύψει έκτακτες ανάγκες για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.

Με νέο προσωπικό θα ενισχυθεί άμεσα ο Δήμος Αθηναίων, προκειμένου να καλύψει έκτακτες ανάγκες για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.

Ειδικότητες

Θα προσληφθούν 60 υπάλληλοι Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΔΕ, ΥΕ). Δείτε τις ειδικότητες που ζητούνται:

  • ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων με άδεια ψηφιακού ταχογράφου
  • ΥΕ Εργατών/τριων Καθαριότητας (Εξωτερικών Χώρων)

svg%3EΟι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση από σήμερα Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 08:00 έως και την Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 23:59μ.μ. Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως 5 Ιουλίου 2021. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν υποψήφιοι 18 έως 65 ετών.

Υποβολή αίτησης

Οι υποψήφιοι θα συμπληρώσουν σχετική αίτηση-υπέυθυνη δήλωση με τα στοιχεία τους, τους μήνες της προαναφερόμενης αποκτηθείσας εμπειρίας, που διαθέτουν σε ανάγκες πανδημίας και θα την υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο Δήμο Αθηναίων, μαζί με φωτοαντίγραφο ταυτότητας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συγκεκριμένα στο e-mail soxproslipsi@athens.gr (αποκλειστικά και μόνο για αιτήσεις και δικαιολογητικά χωρίς τη δυνατότητα απαντήσεων σε πιθανά ερωτήματα). svg%3E

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση-υπεύθυνη δήλωση (με δικαίωμα επιλογής ενός μόνο κωδικού θέσης) Ευκρινή φωτοαντίγραφα των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας ή άλλων δημοσίων εγγράφων από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας. Ο απαιτούμενος τίτλος σπουδών (κωδικός θέσης: 101) για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β της Ανακοίνωσης).

Σχετικά με την απόδειξη εμπειρίας: Oι υποψήφιοι που διαθέτουν τη ζητούμενη εμπειρία θα αναφέρουν μόνο τον μήνα ή τους μήνες εμπειρίας στην αίτηση για τον κωδικό θέσης που θα επιλέξουν. Η δε δηλωθείσα εμπειρία ανά κωδικό θέσης θα επαληθευέται αυταπάγγελτα από την υπηρεσία.

Πως αποδεικνύεται η εμπειρία

Ως αποκτηθείσα εμπειρία για όλους τους κωδικούς θέσεων νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε υπηρεσίες του οικείου φορέα για ανάγκες πανδημίας και θα βαθμολογηθούν με 7 μονάδες για κάθε συμπληρωμένο μήνα εμπειρίας στον οικείο φορέα, για ανάγκες πανδημίας και για τον κωδικό θέσης που θα επιλέξουν.

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη ΕΔΩ