Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης  την Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 14:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Κρήτης (Πλατεία Ελευθερίας) 

     Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –  Πρόγραμμα Καλλικράτης), είναι τα εξής:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου

Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη

Γ. Απάντηση σε ερωτήσεις των Περιφερειακών Συμβούλων κ.κ.

  Γα) Σπυρόπουλου Γεωργίου με θέμα: «Τοποθέτηση κρουνού πληρώσεως νερού

στην Πυροσβεστική υπηρεσία Χερσονήσου».

  Γβ) Ορφανού Στέλιου με θέμα: «Υποστήριξη της Περιφέρειας στην προπαγάνδα

         του ΝΑΤΟ».

  1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.1 Έκφραση άποψης για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) στο πλαίσιο κατάρτισης Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ) για την επένδυση «Elounda Hills» της Εταιρίας « Mirum Hellas» στη νήσο Κρήτη, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 7853/3089/19-11-2018 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

    – (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Ενέργειας ΠΚ κ. Νίκος Καλογερής).

  1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

2.1 Τροποποίηση Οργανισμού Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Διοίκησης ΠΚ.

– (εισηγητές: ο Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Κώτσογλου Κυριάκος και η Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας κα Ελευθερίου Χρύσα) 

2.2 Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης της πράξης: «Στήριξη της Λειτουργίας Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης στην Περιφέρεια Κρήτης» στο ΕΣΠΑ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2014-2020», με δικαιούχο την Περιφέρεια Κρήτης, συνολικού προϋπολογισμού 400.000 €, σύμφωνα με  το αρ. πρωτ. 309053/14-12-2018 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης ΠΚ.

      – (εισηγητής ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Αρναουτάκης Σταύρος)

2.3 Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου Επιθεωρήσεως Σχολών Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης και Διενέργειας Εξετάσεων, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 304504/11-12-2018 έγγραφο του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Χανίων.

– (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων κ. Βουλγαράκης Απόστολος) 

  1. ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

3.1 Έγκριση όγδοης (8ης) Τροποποίησης Σχεδίου Δράσης ΠΚ/ΠΕ έτους 2018, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ.

     – (εισηγήτρια η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ κα Δασκαλάκη Χρυσούλα).

  1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

4.1 α) Έγκριση της μελέτης του έργου με τίτλο «ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΤΑΥΡΩΝΙΤΗ, ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ», προϋπολογισμού 9.350.000,00 € (με Φ.Π.Α.), β) Αποδοχή της συμμετοχής της ΠΚ στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», στον Άξονα Προτεραιότητας «Υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές», στην με αριθ. πρωτ. 64834/15-11-2018 Πρόσκληση VI με τίτλο «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας», με την υποβολή αιτήσεως χρηματοδότησης με τίτλο «ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΤΑΥΡΩΝΙΤΗ, ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ», προϋπολογισμού 9.350.000,00 € (με Φ.Π.Α.) και γ) Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Κρήτης για τις έννομες ενέργειες και την υποβολή αιτήσεως χρηματοδότησης στην ανωτέρω Πρόσκληση ως ισχύει σήμερα και όπως αυτή τροποποιηθεί στο μέλλον, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων.

    (εισηγητής ο  Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων κ. Βουλγαράκης Απόστολος)

4.2   Έγκριση κυκλοφοριακής ρύθμισης (εργοταξιακή σήμανση) για την επέκταση της πλάκας τεχνικού κάτω διάβασης στο έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΟΥΝΑΒΩΝ», Αναδόχου: «ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.», σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 315575/20-12-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΚ.

– (εισηγήτρια η κα Κέτη Ιερωνυμάκη, Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΚ) 

  1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

 5.1 Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και της Ιεράς Μητρόπολης Ιεραπύτνης και Σητείας, για την υλοποίηση της πράξης του έργου: Κ.Α. 2018ΕΠ00200004 της ΣΑΕΠ 002, «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΟΥΡΝΙΑ ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ» προϋπολογισμού 2.028.000,00 € (με Φ.Π.Α.) σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 256994/24-10-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΚ και την αριθμ. 46/2018 Απόφαση Επιτροπής Προγραμματισμού ΠΚ.

       –(εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου κα. Πετράκη Πελαγία)

  1. ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

6.1 Τροποποίηση της υπ αρ 103/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου για την έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG MED “MD.net” Mediterranean Diet – When Brand Meets People- ∆ιατροφή στη Μεσόγειο-Όταν το Brand Name συναντά τους Πολίτες» στο οποίο η Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει ως εταίρος, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 315651/20-12-2018 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Λασιθίου.

– (εισηγητής ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Αρναουτάκης Σταύρος)