Πρωτοπορεί η Περιφέρεια Κρήτης στις δράσεις για την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στα δημόσια κτίρια-Ενημερωτική ημερίδα για το Ευρωπαϊκό έργο SHERPA

Η Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης της Ευρωπαϊκής πολιτικής για την ενέργεια, πρωτοπορεί δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στο θέμα της ενεργειακής αποδοτικότητας και της εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς αποτελεί τη βασική συνιστώσα για τη μετάβαση σε μια αειφορική κοινωνία χαμηλού άνθρακα.  Αυτό τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης Χωροταξίας-Ενέργειας-Περιβάλλοντος Νίκος Καλογερής μιλώντας στην ημερίδα ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού έργου “SHERPA- Shared knowledge for Energy Renovation in Buildings by Public Administrations” του Προγράμματος INTERREG Mediterranean 2014-2020 που οργάνωσε η Περιφέρεια Κρήτης στο ξενοδοχείο Ατλαντίς (Ηράκλειο) παρουσία Αντιπεριφερειαρχών, στελεχών του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), εκπροσώπων της Κυβέρνησης της Καταλονίας που αποτελούν και τον συντονιστή εταίρο του έργου, καθώς και  εκπροσώπων της Αυτοδιοίκησης, εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων.

Ο κ. Καλογερής τόνισε ότι έχουν επιλεγεί 10 κτίρια της Περιφέρειας Κρήτης και προβλέπεται η επιλογή 10 επιπλέον κτιρίων δημόσιων φορέων στο νησί για τα οποία θα εκπονηθούν οι σχετικές μελέτες για την ενεργειακή τους αναβάθμιση και θα διερευνηθεί το κατάλληλο χρηματοδοτικό σχήμα για την υλοποίηση τους.

Από την πλευρά του ο προϊστάμενος διεύθυνσης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) Μάρκος Δαμασιώτης,  τόνισε σε δηλώσεις του ότι η Περιφέρεια Κρήτης βρίσκεται σε πολύ καλό επίπεδο ενεργειακής αναβάθμισης σε σχέση με άλλες περιοχές της Ελλάδας καθώς επίσης στο τομέα ενσωμάτωσης βιώσιμων ενεργειακών τεχνολογιών στο ενεργειακό της σύστημα.

Αντικείμενο της ημερίδας ήταν η ενημέρωση των δημοσίων φορέων για τους στόχους και τις δράσεις του έργου SHERPA, καθώς και η ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών σχετικά με τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των δημοσίων κτιρίων. Στόχος του έργου είναι η ενιαία διαμόρφωση ενιαίων στρατηγικών και σχεδίων δράσης ενεργειακής αποδοτικότητα όσον αφορά  στον προγραμματισμό και την υλοποίηση έργων ενεργειακής αναβάθμισης σε κτίρια του δημόσιου τομέα τόσο σε  περιφερειακό όσο και σε τοπικό επίπεδο.

Στην ημερίδα παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Νίκου Ξυλούρη, ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρωπαϊκών-Διεθνών θεμάτων Γιώργος Αλεξάκης παρουσίασε την περιφερειακή πολιτική για τα ευρωπαϊκά προγράμματα στην Κρήτη.

Σε δηλώσεις που έγιναν στα ΜΜΕ αναφέρθηκαν:

Αντιπεριφερειάρχης Χωροταξίας-Ενέργειας-Περιβάλλοντος Νίκος Καλογερής: «Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο που έχει σαν στόχο τη διαμόρφωση μιας κοινής πολιτικής για την ενεργειακή αναβάθμιση του δημόσιου κτιριακού αποθέματος της Κρήτης.

Στην Περιφέρεια Κρήτης, υιοθετώντας την Ευρωπαϊκή πολιτική για την ενέργεια, δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στο θέμα της ενεργειακής αποδοτικότητας και της εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς θεωρούμε ότι αποτελεί τη βασική συνιστώσα για τη μετάβαση σε μια αειφορική κοινωνία χαμηλού άνθρακα. Η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος αποτελεί σημαντικό πεδίο εφαρμογής σύγχρονων πρακτικών που εξοικονομούν ενέργεια και πόρους και σε αυτό ο δημόσιος τομέας κατέχει υποδειγματικό ρόλο. Προς αυτή την κατεύθυνση, η υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων αποτελεί για εμάς ένα σημαντικό «εργαλείο». Το έργο SHERPA αναμένεται να διευκολύνει την εφαρμογή των ευρωπαϊκών οδηγιών για την Ενεργειακή Απόδοση στα δημόσια κτίρια και να βελτιώσει την ικανότητα των δημόσιων αρχών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο να διαχειριστούν το θέμα της ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων τους. Για την επίτευξη όμως όλων αυτών απαιτείται γενικότερος συντονισμός, ουσιαστική συμμετοχή και ενημέρωση για τα προτεινόμενα μέτρα, τις πολιτικές και τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Μέσω της συνεργασίας μας με όλους τους δημόσιους φορείς στοχεύουμε σε μια ενιαία συντονισμένη πολιτική, όπως άλλωστε επιτάσσει και η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Με την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών, επιδιώκουμε να υποστηρίξουμε τους Δήμους της Κρήτης στην υλοποίηση των ΣΔΑΕ τους, που απορρέει ως υποχρέωση από το Σύμφωνο των Δημάρχων. Επιπλέον, μέσω ειδικών σεμιναρίων που θα βασίζονται σε εντοπισμένες ανάγκες και ελλείψεις, θα συμβάλλουμε στην κατάρτιση και επιμόρφωση των δημοσίων υπαλλήλων, ώστε να αποκτήσουν ολοκληρωμένη, εξειδικευμένη γνώση στο θέμα της ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων. Τέλος, αναδεικνύοντας τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη της ενεργειακής αναβάθμισης αναμένουμε να ενεργοποιήσουμε όλους τους δημόσιους φορείς για την εμπλοκή τους στην επίτευξη των στόχων της ενεργειακής απόδοσης. Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα θα αφορούν σε μια ενιαία στρατηγική για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας των δημοσίων κτιρίων και την παράλληλη μείωση των εκπομπών CO2, μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και επιπλέον ευαισθητοποιημένους και σωστά εκπαιδευμένους διαχειριστές και χρήστες».

Ο Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης για Ευρωπαϊκά-Διεθνή θέματα Γιώργος Αλεξάκης:

«Η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς θα υλοποιήσει το έργο «SHERPA» με ολιστική προσέγγιση και οριζόντια διασύνδεση με τα υπόλοιπα ενεργειακά Ευρωπαϊκά προγράμματα και ευρύτερα με όλα τα Ευρωπαϊκά προγράμματα καθώς και σε συνάρτηση με την Περιφερειακή Πολιτική της «Έξυπνης Εξειδίκευσης». Και οι τέσσερις θεματικές ενότητες του ευρωπαϊκού έργου «Sherpa» (διακυβέρνηση, τεχνικά ζητήματα, Εκπαίδευση, χρηματοδότηση) είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την Κρήτη».

Μάρκος Δαμασιώτης προϊστάμενος διεύθυνσης αναπτυξιακών προγραμμάτων του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ)

«Το «SHERPA» είναι ένα πολύ σημαντικό έργο συνεργασίας  των χωρών της Μεσόγειου, στο οποίο η Περιφέρεια Κρήτης είναι εταίρος και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας συμμετέχει ως κύριος σύμβουλος στα θέματα εξοικονόμησης  ενέργειας, καθώς και στο μεγάλο θέμα της ανάπτυξης ικανοτήτων, δεξιοτήτων και πολιτικών ώστε να υλοποιηθούν οι παρεμβάσεις ενεργειακής αποδοτικότητας στα δημόσια κτίρια, που αποτελεί δέσμευση της χώρας μας  για την ενεργειακή αποδοτικότητα.  Η Κρήτη είναι σε πολύ καλό δρόμο καθώς πάντα είχε μια παράδοση  και ήταν από τις πρωτοπόρες Περιφέρειες στην ενσωμάτωση βιώσιμων ενεργειακών τεχνολογιών στο ενεργειακό της σύστημα. Θετικό είναι επίσης το γεγονός ότι, Δήμοι της Κρήτης είναι μέλη του «Συμφώνου των Δημάρχων» που αποτελεί μια  πολύ σημαντική ευρωπαϊκή πρωτοβουλία. Από άποψη ενημέρωσης, πληροφόρησης και  ετοιμότητας, θεωρούμε ότι η Κρήτη βρίσκεται σε πολύ καλό επίπεδο».

H ημερίδα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), εταίρο του έργου SHERPA και επικεφαλής εταίρο του έργου IMPULSE.