Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Πέμπτη 27 Ιουλίου 2017

Συνεδριάζει το  Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης την Πέμπτη 27 Ιουλίου 2017 και ώρα 14.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Κρήτης (Πλατεία Ελευθερίας).

     Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –  Πρόγραμμα Καλλικράτης), είναι τα εξής:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου

Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη

Γ. Απάντηση σε ερώτηση του Περιφερειακού Σύμβουλου κ. Ματαλλιωτάκη Γεώργιου με θέμα: «Τριτοκοσμικοί δρόμοι στα νότια παράλια του νομού Ηρακλείου».

  1. ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1.1 «3η Τροποποίηση Σχεδίου Δράσης 2017 ΠΚ/ΠΕ», σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ.

-(εισηγήτρια η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ κα Δασκαλάκη Χρυσούλα).

  1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

2.1 «3η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΚ», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ.

2.2 «Εκτέλεση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης B΄ τριμήνου 2017», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ.

– (εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ρεθύμνου κα. Λιονή Μαρία).

  1. ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

3.1 Αποδοχή υλοποίησης ενός νέου έργου : του Προγράμματος Πλαισίου Horizon 2020 : “DownScaling CLImate imPACTs and decarbonisation pathways in EU islands, and enhancing socioeconomic and non-market evaluation of Climate Change for Europe, for 2050 and beyond – SOCLIMPACT – Μετριασμός των επιπτώσεων του κλίματος και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στα νησιά της Ευρώπης και ενίσχυση της κοινωνικής και μη εμπορικής αξιολόγησης της κλιματικής αλλαγής για την Ευρώπη για το 2050 και μετά”, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ.

3.2 Αποδοχή υλοποίησης του έργου του Προγράμματος Πλαισίου MED INTERREG 2014-2020: “Mediterranean Governance PlatformPANORAMED – Μεσογειακή Πλατφόρμα Διακυβέρνησης”, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ.

– (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων κ. Αλεξάκης Γιώργος

3.3 Έγκριση προσωρινής χρηματοδότησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ.

(εισηγήτρια η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ  κα Χατζηγιάννη Ελένη.)

  1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

4.1 Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου για την υλοποίηση της πράξης του Υποέργου και ανάκληση της 109/2016 Απόφασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας για το Έργο: Κωδικός έργου: Κ.Α.2014ΕΠ50200002 της ΣΑΕΠ 502 (τέως Κ.Α.2010ΕΠ00200005) «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΤΩΣΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΕ ΟΔΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» Υποέργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΗΣ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΡΟΜΑ» Προϋπολογισμού 60.000,00 € (με Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 139324/07-07-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Εργων ΠΚ.

– (εισηγητής ο Αναπληρωτής Γενικός Δ/ντης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών ΠΚ, κ Παπαδάκης Γιώργος).

4.2 Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Πανεπιστημίου Κρήτης, για την υλοποίηση του υποέργου με τίτλο «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ» του έργου: «Ειδικές μελέτες Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗ- ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 146529/14-7-2017 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΚ.

4.3 Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του ΤΕΙ Κρήτης, για την υλοποίηση του υποέργου με τίτλο «Έρευνα-μελέτη για τη διάθεση αβελτίωτου πολλαπλασιαστικού υλικού  αρωματικών φυτών στην Κρήτη» του έργου: «Ειδικές μελέτες Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗ- ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 146538/14-7-2017 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΚ.

– (εισηγητής των αριθμ. 4.2 και 4.3 θεμάτων ο Αναπληρωτής Δ/ντης της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΚ ο κ. Φωτάκης Κωνσταντίνος).