Ετήσιο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης – Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Επίσημη προκήρυξη ετήσιου προγράμματος Έιδικής Αγωγής
Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας
Πανεπιστήμιο Αιγαίου

http://goo.gl/k7ylos