Ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Union of Women Association κοντά στα παιδιά θύματα βίας / κακοποιησης

H εξέταση παιδιών που είναι θύματα βίας / κακοποιησης είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα με το οποίο ο φορέας μας ξεκινάει να ασχολείται.
Η τελευταία έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη (2020) έθεσε μείζονα ζητήματα ως προς την λειτουργία του συστήματος “δικανικής εξέτασης παιδιών” από τους εμπλεκόμενους φορείς, ενώ εμφάνισε τις σημαντικές ανεπάρκειες του συστήματος στην Ελλάδα.
Σε συνεργασία λοιπόν με το

Universidad Carlos III de Madrid

από την Ισπανία (Νομική Σχολή) το

KU Leuven

(Τμήμα εγκληματολογίας), το Πανεπιστήμιο Κρήτης – το Τμήμα Ψυχολογίας το EUROCRIME (Ιταλία) και την

Naiste Tugi- ja Teabekeskus

(Εσθονία) ξεκινήσαμε ένα νέο έργο το ENCLAVE που εστιάζει στην βελτίωση των διαδικασιών Δικανικής εξέτασης και προστασίας παιδιών θυμάτων ή μαρτύρων κακοποιησης / ενδο οικογενειακής βίας. Το έργο συν χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα JUSTICE της Ε.Ε.

A fresh new project – venture has just started !
ENCLAVE is the new project dealing with the analysis and improvement of the procedures of forensic interviews on children victims – witnesses of abuse / violence.
UWAH will work together with the

Universidad Carlos III de Madrid

the

KU Leuven

(Belgium), the EUROCRIME (Italy) the

University of Crete

(Greece) and the

Naiste Tugi- ja Teabekeskus

(Estonia) sto to maximize the children welfare.

This project is co funded by the JUSTICE Programme.