Προσλήψεις πτυχιούχων. Πανεπιστήμια και ΤΕΙ. Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ)
Προκήρυξη 3 θέσεων μεταδιδακτορικών συνεργατών στο πλαίσιο Χρηματοδότησης από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος του προγράμματος ARCHERS: Advancing Young Researchers’ Human Capital in Cutting Edge Technologies

Προκήρυξη 2 θέσεων υποψηφίων διδακτόρων στο πλαίσιο Χρηματοδότησης από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος του προγράμματος ARCHERS: Advancing Young Researchers’ Human Capital in Cutting Edge Technologies

Προκήρυξη Μίας (1) Θέσης Μεταδιδακτορικού Ερευνητή στα πλαίσια των προγραμμάτων Η2020- ICT-2015 – GA687681, με τίτλο: “A portable MicroNanoBioSystem and Instrument for ultra-fast analysis of pathogens in food: Innovation from LOVE-FOOD lab prototype to a pre-commercial instrument – LoveFood2Market”, και Η2020-FETOPEN-1-2016-2017- GA737212, με τίτλο: “Capturing non-Amplified Tumor Circulating DNA with Ultra-sound Hydrodynamics– CATCH-U-DNA” [Ref. #ΟRZ-0051]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη τεσσάρων (4) θέσεων υποψηφίων διδακτόρων στο πρόγραμμα ARCHERS που χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη έξι (6) θέσεων μεταδιδακτορικών συνεργατών στο πρόγραμμα ARCHERS που χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη πέντε (5) θέσεων υποψηφίων διδακτόρων στο πρόγραμμα ARCHERS που χρηματοδοτείται από Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη τριών (3) θέσεων μεταδιδακτορικών συνεργατών στο πρόγραμμα ARCHERS που χρηματοδοτείται από Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)

Προκήρυξη Έξι (6) θέσεων Μεταδιδακτορικών Ερευνητών στα πλαίσια Χρηματοδότησης από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος του προγράμματος ARCHERS: Advancing Young Researchers’ Human Capital in Cutting Edge Technologies [Ref. # SNF0047]

Προκήρυξη Τεσσάρων (4) θέσεων Διδακτορικών Ερευνητών στα πλαίσια Χρηματοδότησης από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος του προγράμματος ARCHERS: Advancing Young Researchers’ Human Capital in Cutting Edge Technologies [Ref. # SNF0048]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη μίας θέσης μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο πρόγραμμα LiNaBioFluid

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Περί ψυχής κατά Πλάτωνα και Αριστοτέλη» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (κωδ. 200/844) του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων με επιστημονικό υπεύθυνο τον ακαδημαϊκό κ. Ε.
Μουτσόπουλο προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:
Μια (1) θέση συνεργάτη με Αντικείμενο απασχόλησης: Η ψυχολογική θεωρία του Αριστοτέλους στο έργο Περί Ψυχής και το πλατωνικό της υπόβαθρο.
Θα ληφθούν υπόψη μόνο οι προτάσεις ενδιαφερομένων που θα κατατεθούν, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σε σφραγισμένο φάκελο ή θα αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή με την ένδειξη: Πρόταση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης για το έργο ««Περί ψυχής κατά Πλάτωνα και Αριστοτέλη» από την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017 μέχρι την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 14.00

Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Πρόσκληση
 εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με ένα στέλεχος «Διοικητικής, Οικονομικοτεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης του Ομίλου Πρακτικής Άσκησης 2016-2017»

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν το φάκελο της πρότασής τους στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46 (1ος όροφος), Αθήνα 11251 το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2017 (μέχρι τις 16:00).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) Ειδικό Επιστήμονα Πληροφορικής στο πλαίσιο του έργου «Οργάνωση και Υποστήριξη Λειτουρ- γίας Κέντρου Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων ΟΠΑ» με κωδικό ΕΡ-2756-01

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ- /ΟΠΑ), στο πλαίσιο των αναγκών για την εύρυθμη λειτουργία του, προτίθεται να απασχολή- σει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για τις ανάγκες του έργου «Οργάνωση και Υποστήριξη Λειτουργίας Κέντρου Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημά- των ΟΠΑ» με κωδικό ΕΡ-2756-01, έναν (1) Ειδικό Επιστήμονα Πληροφορικής – φυσικό πρό- σωπο. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα του ανατεθεί είναι: «Υποστήριξη Ιστοσελίδων και Πληροφοριακών Συστημάτων του ΟΠΑ»

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν το φάκελο της πρότασής τους στη διεύθυνση ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46 (1ος όροφος), Αθήνα 11251, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου 2017 (μέχρι τις 16:00).

Το κείμενο της πρόσκλησης

– – – – –

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) συνεργάτη, στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη αναγκών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών και της ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου καθώς και άλλης συναφούς προς αυτής δραστηριότητας» με κωδικό ΕΡ-1700-01. Ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υποστήριξη αναγκών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών και της ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου καθώς και άλλης συναφούς προς αυτής δραστηριότητας» με κωδικό ΕΡ-1700-01, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή και Αναπληρωτή Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) κ. Γκρίτζαλη Δημήτρη, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, έναν (1) συνεργάτη για την εκτέλεση του παρακάτω έργου: «Τεχνικός αναπαραγωγής και βιβλιοδεσίας εντύπων και επιμέλειας εκτυπωτικών συσκευών»

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν το φάκελο της πρότασής τους στη διεύθυνση ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46 (1ος όροφος), Αθήνα 11251, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου 2017 (μέχρι τις 16:00).

Το κείμενο της πρόσκλησης

– – – – –

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) Ειδικό Επιστήμονα Πληροφορικήςστο πλαίσιο του έργου «Οργάνωση και Υποστήριξη Λειτουργίας Κέντρου Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων ΟΠΑ» με κωδικό ΕΡ-2756-01.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ /ΟΠΑ), στο πλαίσιο των αναγκών του έργου «Οργάνωση και Υποστήριξη Λειτουργίας Κέ- ντρου Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων ΟΠΑ» με κωδικό ΕΡ-2756-01, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έναν (1) Ειδικό Επιστήμονα Πληροφορικής που θα συνεισφέρει από συντονιστική θέση διοικητικά και τε- χνικά στην Ομάδα Πληροφοριακών Συστημάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα του ανατεθεί είναι το εξής: «Επικεφαλής Ομάδας Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών»

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν το φάκελο της πρότασής τους στη διεύθυνση ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46 (1ος όροφος), Αθήνα 11251, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου 2017 (μέχρι τις 16:00).

Το κείμενο της πρόσκλησης

– – – – –

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, μίας (1) θέσης Εξωτερικού συνεργάτη με αντικείμενο την «Tεχνική υποστήριξη – Διαχειριστική παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων και αυτοχρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας».

Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν παραληφθεί το αργότερο μέχρι τις 25/09/2017 και ώρα 14.00

Το κείμενο της πρόσκλησης

– – – – –

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ) – ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΙΠΤΗΛ)
Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ( ΙΠΤΗΛ ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «5G-MEDIA – Programmable edge-to-cloud virtualization fabric for the 5G Media – «5G-MEDIA», KOH.02.2337, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON 2020», απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση συνεργάτη, για την κάλυψη των αναγκών του ως άνω έργου

Θα ληφθούν υπόψη μόνο οι προτάσεις που θα κατατεθούν ή θα αποσταλούν σε σφραγισμένο φάκελο και θα παραληφθούν από το ΕΚΕΤΑ, με ευθύνη του υποψηφίου, το αργότερο μέχρι την 25η Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 14:00

Το κείμενο της πρόσκλησης

– – – – –

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μετά από απόφαση συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (243/16-6-2017), αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.4009/2011, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 16 του αρ. 34 του Ν. 4115/2013 και ισχύει σήμερα, αποφάσισε να προσλάβει Πανεπιστημιακούς Υποτρόφους, εφόσον εγκριθούν οι σχετικές πιστώσεις, για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων χειμερινού/εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2017-2018:
1. Εργαστήριο Χημείας Ι
2. Εργαστήριο Χημείας ΙΙ
3. Βασική Οργανική Χημεία
4. Οργανική Χημεία των Βιομορίων
5. Εισαγωγή στην Πληροφορική
6. Βιοπληροφορική
7. Μοριακή Βιολογία
8. Γενική Οικολογία

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τις αιτήσεις τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως, ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος ( Μεταβατικό Κτίριο, Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα, 45110) μέχρι και την Δευτέρα, 16 Οκτωβρίου 2017 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

Το κείμενο της πρόσκλησης

– – – – –

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. (συνεδρία αρ. 204/25-5-2017) αποφάσισε την προκήρυξη εξήντα (60) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών (48 στον A΄ κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών και 12 στο Β΄ κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών) για το πανεπιστημιακό έτος 2017-2018
Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών
Για τον Α΄ Κύκλο Σπουδών: 10-30 Σεπτεμβρίου 2017 (48 θέσεις)
Για τον Β΄ Κύκλο Σπουδών: (12 θέσεις) 10-30 Σεπτεμβρίου 2017
Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου. Το πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί το αργότερο έως 15 Σεπτεμβρίου 2017.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας (τηλ. 2310 995246/995260 και info@lit.auth.gr).
Το κείμενο της πρόσκλησης