Η σύνθεση της ειδικής επιτροπής για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας

  • το ΕΚ ενέκρινε τον κατάλογο με τα 30 μέλη της ειδικής επιτροπής
  • αξιολόγηση των μέτρων καταπολέμησης της τρομοκρατίας
  • εντοπισμός των ελλείψεων στη διασυνοριακή συνεργασία και συστάσεις για βελτίωση

Ο κατάλογος των 30 τακτικών μελών της νέας ειδικής επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας εγκρίθηκε την Τρίτη από την ολομέλεια.

Η επιτροπή θα αξιολογήσει την έκταση της τρομοκρατικής απειλής στο ευρωπαϊκό έδαφος και θα επισημάνει τυχόν ελλείψεις και δυσλειτουργίες στα μέτρα καταπολέμησης της τρομοκρατίας.

Μπορείτε να βρείτε τη λίστα με τα 30 μέλη εδώ. Ο Κύπριος ευρωβουλευτής, Δημήτριος Παπαδάκης (Σοσιαλιστές) θα είναι τακτικό μέλος της επιτροπής.

Η επιτροπή θα πραγματοποιήσει την πρώτη συνεδρίασή της την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου στο Στρασβούργο, προκειμένου να εκλέξει τον πρόεδρο, τους αντιπροέδρους και τους εισηγητές της.

Ιστορικό

Η εντολή της ειδικής επιτροπής εγκρίθηκε στη σύνοδο ολομέλειας στις 6 Ιουλίου. Τα καθήκοντα της ειδικής επιτροπής περιλαμβάνουν:

  • την εφαρμογή υφιστάμενων μέτρων και μέσων στους τομείς της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων
  • τον εντοπισμό των ελλείψεων όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών δικαστικού και αστυνομικού χαρακτήρα και στοιχείων μεταξύ των κρατών μελών
  • την αξιολόγηση της διαλειτουργικότητας των ευρωπαϊκών βάσεων δεδομένων για την ανταλλαγή πληροφοριών
  • την εκτίμηση του αντικτύπου της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας της ΕΕ και της εφαρμογής της νομοθεσίας αυτής στα θεμελιώδη δικαιώματα
  • την ανάλυση της διαδικασίας ριζοσπαστικοποίησης, καθώς και της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων αποριζοσπαστικοποίησης που έχουν θεσπιστεί σε περιορισμένο αριθμό κρατών μελών
  • την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, στον τομέα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεών της με το οργανωμένο έγκλημα
  • τον εντοπισμό των βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά την προστασία ευάλωτων στόχων, μεταξύ άλλων στους χώρους διέλευσης, όπως είναι τα αεροδρόμια και οι σιδηροδρομικοί σταθμοί

Επόμενα βήματα

Η επιτροπή θα πραγματοποιήσει επισκέψεις και θα οργανώσει ακροάσεις με τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα της ΕΕ, την Europol,  τα εθνικά κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών και τρίτων χωρών, τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου, τις υπηρεσίες πληροφοριών, τις δικαστικές αρχές και τις οργανώσεις θυμάτων. Η επιτροπή θα εκπονήσει μία ενδιάμεση και μία τελική έκθεση με τα συμπεράσματα και τις συστάσεις της.

Εκτός από τα 30 τακτικά μέλη που εγκρίθηκαν από την ολομέλεια, θα διοριστούν και 30 αναπληρωματικά μέλη από τις πολιτικές ομάδες του ΕΚ.