Οδικός χάρτης για την ενσωμάτωση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης από την Περιφέρεια Κρήτης

 

Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Έργο Interreg Europe με τίτλο «Road-CSR: A Roadmap for Integrating Corporate Social Responsibility into EU Member States and Business Practices – «Οδικός χάρτης για την ενσωμάτωση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα κράτη μέλη της Ε.Ε. και στις Επιχειρηματικές Πρακτικές», το οποίο συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς Πόρους (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους. Στο έργο συμμετέχουν επτά εταίροι με συντονίστρια την Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας – Αμμοχώστου (Κύπρος) και οι: Περιφέρεια Κρήτης (Ελλάδα), Γενική Διεύθυνση Εργασίας, Περιφερειακό Υπουργείο Παιδείας και Απασχόλησης της Κυβέρνησης της Extremadura (Ισπανία), NTNU Νορβηγικό Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας (Νορβηγία), E-institute (Σλοβενία), Αναπτυξιακή Νότιας Βοημίας για την Υποστήριξη της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας (Τσεχία), Περιφέρεια Βενετό (Ιταλία).

 

Το ROAD CSR αφορά την εφαρμογή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) ως ολιστικής προσέγγισης στη διαχείριση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), προωθεί την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, αποσκοπεί στη δημιουργία ενός οδικού χάρτη για την ενσωμάτωση της ΕΚΕ στις εθνικές και περιφερειακές νομοθεσίες και στη δημιουργία εθνικών και περιφερειακών σχεδίων δράσης.

 

Ο σύγχρονος ορισμός και οι αρχές της ΕΚΕ εμπεριέχονται στη φράση: “Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η ευθύνη των επιχειρήσεων για τον αντίκτυπο τους στην κοινωνία”. Μέσα από την υλοποίηση του έργου η Περιφέρεια Κρήτης θα ενθαρρύνει τις ΜμΕ να ενσωματώσουν τις αρχές της ΕΚΕ στον στρατηγικό σχεδιασμό τους και θα διαμορφώσει προτάσεις για την ενίσχυση των δυνατοτήτων πρόσβασης σε χρηματοδοτικά εργαλεία  για την υλοποίηση δράσεων ΕΚΕ.

 

Για την εκπόνηση των σχεδίων δράσης και τη διάρκεια των αποτελεσμάτων του έργου σημαντική είναι η συμβολή της συμμετοχής όλων των εμπλεκομένων φορέων μέσα από τη διενέργεια διαδικασιών διαβούλευσης και ενεργού δράσης. Στο πλαίσιο αυτό, κατά το 1ο εξάμηνο υλοποίησης του έργου η Περιφέρεια Κρήτης έχει διοργανώσει μία περιφερειακή συνάντηση με τη συμμετοχή τοπικών φορέων και έχει συμμετάσχει σε μία διαπεριφερειακή συνάντηση στην Τσεχία με τη συμμετοχή περιφερειών και άλλων φορέων διαβούλευσης από τις χώρες που συμμετέχουν στο έργο.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του έργου www.interregeurope.eu/road-csr/ ή να επικοινωνήσουν με τη Συντονίστρια του έργου για την Περιφέρεια Κρήτης, κα Βλασάκη Κατερίνα avlasaki@crete.gov.gr