Διιδρυματικές μεταπτυχιακές σπουδές από Πολυτεχνείο Κρήτης – Σχολή Ευελπίδων

Το Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων και η Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης θα προβούν, στα πλαίσια των αυτοχρηματοδοτούμενων Διιδρυματικών Διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) που οργανώνουν, στην εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018.

Τα Διιδρυματικά Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στα εξής αντικείμενα:

  • Σχεδίαση και Επεξεργασία Συστημάτων.
  • Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα και Ανάλυση

Τα μαθήματα αρχίζουν τον Σεπτέμβριο του 2017 και η παρακολούθησή τους είναι υποχρεωτική.

Για την κάλυψη των λειτουργικών και λοιπών αναγκών των Δ.Δ.Π.Μ.Σ. οι φοιτητές καταβάλλουν ποσό διδάκτρων το οποίο ορίζεται, για κάθε ακαδημαϊκή σειρά, στον κανονισμό οικονομικής διαχείρισης των Δ.Δ.Π.Μ.Σ.. Για τα διετή Δ.Δ.Π.Μ.Σ. που θα ξεκινήσουν το Σεπτέμβριο του 2017, το κόστος των διδάκτρων έχει καθοριστεί σε 2.800€, εκ των οποίων τα πρώτα 700€ θα καταβληθούν κατά την εγγραφή και τα υπόλοιπα σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις πριν την έναρξη κάθε εξαμήνου. Αναλόγως των οικονομικών δυνατοτήτων του κάθε προγράμματος, θα εξετάζεται η δυνατότητα μείωσης του κόστους των διδάκτρων μέσω της χορήγησης υποτροφιών σύμφωνα με κριτήρια που θα καθορίζει η οικεία Ειδική Διοικούσα Επιτροπή του οικείου Δ.Δ.Π.Μ.Σ..

Σε κάθε Δ.Δ.Π.Μ.Σ. υπάρχει η δυνατότητα πλήρους ή μερικής φοίτησης. Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα για τη μερική φοίτηση, ενώ η μέγιστη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών ανέρχεται σε τρία (3) έτη.

Δικαίωμα αίτησης έχουν απόφοιτοι όλων των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, απόφοιτοι των αντιστοίχων και ισοδύναμων Στρατιωτικών Σχολών της αλλοδαπής, διπλωματούχοι των Σχολών Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών, Πολιτικών Μηχανικών, Τοπογράφων Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Ναυπηγών Μηχανικών, Μαθηματικών, Πληροφορικής, Φυσικής, Χημείας, Γεωλογίας, Γεωπονίας, Οικονομικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ιατρικών και Βιολογικών Επιστημών των Ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των αντιστοίχων και ισοδύναμων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι Ελληνικών Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) των σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του αρθρ. 5 παρ. 12γ του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114Α’).

Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι σπουδαστές των ανωτέρω σχολών, οι οποίοι θα έχουν περατώσει τις προπτυχιακές τους σπουδές πριν τις ημερομηνίες εγγραφής στα Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

Η καταληκτική ημερομηνία αποστολής των αιτήσεων είναι η Δευτέρα 31η Ιουλίου 2017.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις σχετικές ιστοσελίδες:

http://www.sse-tuc.edu.gr

http://www.pem.tuc.gr

είτε στις Γραμματείες των Δ.Π.Μ.Σ. στα τηλέφωνα 210 8904256 και 28210 37302.

Από XANIA.NEWS