Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Πέμπτη 11 Μαΐου 2017

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης την Πέμπτη 11 Μαΐου 2017 και ώρα 13:30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Κρήτης (Πλατεία Ελευθερίας).

     Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –  Πρόγραμμα Καλλικράτης), είναι τα εξής:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου

Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη

Γ. Απάντηση σε ερωτήσεις του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Σπυρόπουλου Γιώργου, με θέμα:

α.  «Κατασπατάληση δημοσίου χρήματος»

β. «Ολοκληρωμένες μονάδες ΕΚΑΒ σε Χερσόνησο, Κίσσαμο, Νότια Κρήτη, Μεσαρά κτλ.

  1. ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1.1 «Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις σε περιοχές εκτός Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020», σύμφωνα με τη σχετική  εισήγηση.

  • (εισηγήτρια η Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης κα. Κασσωτάκη Μαρία και ο κ. Μπαλαντινάκης Ιωάννης Προϊστάμενος Μονάδας Α της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ  Περιφέρειας Κρήτης).

1.2  «Τροποποίηση Σχεδίου Δράσης 2017 ΠΚ/ΠΕ, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ.

– (εισηγήτρια η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ κα Δασκαλάκη Χρυσούλα).

  1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

2.1 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης A΄ τριμήνου 2017, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ.

2.2 Έγκριση Απολογισμού Περιφέρειας Κρήτης οικονομικού έτους 2016, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ

– (εισηγήτρια των αριθμ. 2.1 και 2.2 θεμάτων η Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ρεθύμνου κα. Λιονή Μαρία).

2.3 Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Κρήτης, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της «Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Κρήτης», σύμφωνα με την εισήγηση της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Κρήτης.

2.4 Ορισμός νέου μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας της Περιφέρειας Κρήτης με την επωνυμία «Κρητικό Σύμφωνο Ποιότητας», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ.

– (εισηγήτρια των αριθμ. 2.3 και 2.4 θεμάτων η κα Ελευθερίου Χρύσα Γενική Δ/ντρια Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ).

2.5 Ορισμός εκπροσώπου του Περιφερειακού Συμβουλίου με τον αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 13 του  ΓΚΛ 25 (ΦΕΚ 219Β΄/2001) με έργο τον «Καθορισμό των προϋποθέσεων και τη λήψη πρόσθετων μέτρων ασφαλείας, πέραν των οριζομένων στις επιμέρους διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένα 18, σε περίπτωση μη ύπαρξης ρυμουλκού επιφυλακής σε λιμένα ή εγκατάσταση»,  έως τη λήξη της περιφερειακής περιόδου 31-08-2019, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 2131.12/7-4-2017 έγγραφο του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου.

– ( εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηρακλείου κ. Κουκιαδάκης Ευριπίδης).

2.6 Ορισμός εκπροσώπου του Περιφερειακού Συμβουλίου με τον αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση επιτροπής Διαχείρισης του Φυσικού Πάρκου του Ψηλορείτη, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση.

2.7 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου  στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου NICHE – Building innovative food value chains in regions / Χτίζοντας καινοτόμες αλυσίδες αξίας τροφίμων (πρόγραμμα INTERREG EUROPE)», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ρεθύμνου.

– (εισηγήτρια των αριθμ.  2.6 και 2.7 θεμάτων η Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ρεθύμνου κα. Λιονή Μαρία)

2.8  Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου «REBUS-Renovation for Energy efficient BUildingS – Ανακαίνιση για ενεργειακά αποδοτικά κτίρια» του Ευρωπαϊκού  Προγράμματος INTERREG Europe, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων.

– (εισηγήτρια η κα Αντωνακάκη Μαρία Γενική Δ/ντρια  Ανάπτυξης ΠΚ).

  2.9 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «BLUEISLANDS: Seasonal variation of waste as effect of tourism («ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΝΗΣΟΙ»- Εποχιακή διακύμανση των απορριμμάτων ως συνέπεια του τουρισμού) του Ευρωπαϊκού  Προγράμματος INTERREG Mediterranean 2014-2020, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ.

2.10 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου «SHERPA- Shared knowledge for energy renovation in buildings by Public Administrations» του Ευρωπαϊκού  Προγράμματος INTERREG MED, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ.

(εισηγήτρια των αριθμ. 2.9 και 2.10 θεμάτων η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ  κα Χατζηγιάννη Ελένη.)\

2.11 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου «CLEAN-Technologies and Open Innovation for low-carbon regions – Τεχνολογίες και ανοιχτή καινοτομία για περιφέρειες χαμηλού άνθρακα» του Ευρωπαϊκού  Προγράμματος INTERREG Europe, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.

  • (εισηγήτρια η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ κα Δασκαλάκη Χρυσούλα).
  1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

3.1 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης, Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δήμων Ηρακλείου, Πλατανιά και του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κρήτης (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ) ΑΕ. ΟΤΑ  για την υλοποίηση του έργου που είναι εγγεγραμμένο στο Σχέδιο Δράσης της Περιφέρειας Κρήτης με κωδ. 00.14.12.002 και τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ & ΛΟΙΠΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (ΔΗΠΕΘΕΚ)», σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 53238/14-3-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων.

 3.2 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Κρήτης, του Δήμου Χανίων και του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κρήτης (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ.) Α.Ε. Ο.Τ.Α., που αφορά «Πλαίσιο Συμφωνίας για τη συμμετοχή σε πρόγραμμα θεατρικής και λοιπής καλλιτεχνικής ανάπτυξης, επιχορηγούμενο από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού έτους 2017», σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 73315/10-4-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων.

3.3 Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Κρήτης, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης και του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κρήτης (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ.) Α.Ε. Ο.Τ.Α., που αφορά «Πλαίσιο Συμφωνίας για τη συμμετοχή σε πρόγραμμα θεατρικής και λοιπής καλλιτεχνικής ανάπτυξης, επιχορηγούμενο από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού έτους 2017», σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 73404/10-4-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων.

    3.4 Έγκριση 1ης τροποποίησης της από 25-5-2015 προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης για την υλοποίηση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΓΟΥ ΑΛΗΔΑΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ», ως προς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και την παράταση της χρονικής της διάρκειας, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων.

3.5   Έγκριση τροποποίησης της με αριθ. 79/2016 απόφασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, που αφορά στην έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης για την εκπόνηση του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΑΥΡΩΝΙΤΗ», προϋπολογισμού 240.000,00 ευρώ με ΦΠΑ, ως προς το Σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων.

3.6    Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Αποκορώνου, με αντικείμενο τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας υλοποίησης του έργου: «ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΕ ΒΑΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΜΕ ΝΕΡΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΡΥΣΩΝ», από τον Κύριο του Έργου (Δήμος Αποκορώνου) στο Φορέα Υλοποίησης (Περιφέρεια Κρήτης), καθώς και την έγκριση υποβολής πρότασης (Τ.Δ.Π.Π.) στην πρόσκληση με Κωδικό ΕΤΠΑ-24 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης, για την ένταξη και χρηματοδότηση του έργου στα πλαίσια του Άξονα Θεματικής Προτεραιότητας 2 «Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων.

3.7    Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Αποκορώνου, με αντικείμενο τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας υλοποίησης του έργου: «ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ ΕΩΣ ΚΑΒΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΜΕ ΝΕΡΑ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ», από τον Κύριο του Έργου (Δήμος Αποκορώνου) στο Φορέα Υλοποίησης (Περιφέρεια Κρήτης), καθώς και την έγκριση υποβολής πρότασης (Τ.Δ.Π.Π.) στην πρόσκληση με Κωδικό ΕΤΠΑ-24 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης, για την ένταξη και χρηματοδότηση του έργου στα πλαίσια του Άξονα Θεματικής Προτεραιότητας 2 «Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων.

– (εισηγητής των αριθμ. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 και 3.7 θεμάτων ο Αντιπεριφεριάρχης ΠΕ Χανίων κ. Βουλγαράκης Απόστολος).

3.8   Έγκριση 1ης Τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης που αφορά  στη Μελέτη Οργάνωσης Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Σητείας (Εκπόνηση Πλαισίου Έργων Ανάπτυξης Λιμένα)», σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 87470/3-5-2017 έγγραφο του γραφείου της Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου.

   – (εισηγήτρια η Αντιπεριφεριάρχης ΠΕ Λασιθίου κα. Πετράκη Πελαγία).

  1. ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

4.1 Προσθήκη είδους σε εγκεκριμένη από το Περιφερειακό Συμβούλιο άδεια υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου στον Περισυνάκη Μιχαήλ τ. Εμμανουήλ, σύμφωνα με το αρ.πρωτ. 2468/2-5-2017 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου.

     – (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηρακλείου κ. Κουκιαδάκης Ευριπίδης.)

  1. Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών της αριθμ. 7/30-03-2017 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου. 

– (εισηγητής ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Πιτσούλης Γιώργος).