Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Horizon 2020 “SCREEN”- Synergic Circular Economy across European Regions

Σε συνεργασία οι Περιφέρειες της Ευρώπης για την ανάπτυξη της Κυκλικής Οικονομίας.

Στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος “SCREEN” (Horizon 2020), στο οποίο συμμετέχει και η Περιφέρεια Κρήτης, πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνάντηση των εταίρων του Προγράμματος στη Ρώμη, παρουσία του Ιταλού Υπουργού Περιφερειακής Ανάπτυξης και Οικονομίας της Περιφέρειας Lazio και εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής DG Regio.     

horizon 1Υπενθυμίζεται ότι το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα SCREEN, στοχεύει στον καθορισμό μιας αναπαραγόμενης συστημικής προσέγγισης για τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία στις Περιφέρειες της ΕΕ, μέσα από τον προσδιορισμό και την υλοποίηση επιχειρησιακών συνεργιών Έρευνας και Καινοτομίας, σε συμφωνία με τις προτεραιότητες των περιφερειακών στρατηγικών Έξυπνης Εξειδίκευσης, μέσα από το Horizon 2020  και τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία της ΕΕ. Με τον τρόπο αυτό, ενισχύεται η οικολογική καινοτομία και τα οριζόντια επιχειρηματικά μοντέλα σε διάφορες αλυσίδες αξίας.

Αντικείμενο της 2ης συνάντησης αποτέλεσε ο εντοπισμός των κατάλληλων συνεργειών μεταξύ των ευρωπαϊκών Περιφερειών μελών του προγράμματος στους τομείς της κυκλικής οικονομίας προκειμένου να προχωρήσουν στη δημιουργία εργαστηρίου διαμόρφωσης πολιτικής (policy lab) σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του προγράμματος.

Μέσα από τις συζητήσεις τέθηκαν οι ανάγκες αλλά και οι δυνατότητες των Περιφερειών στους τομείς των στρατηγικών «έξυπνης εξειδίκευσης» που αφορούν στην κυκλική οικονομία.

Η Περιφέρεια Κρήτης εστίασε το ενδιαφέρον της κυρίως στον τομέα των οικο-καινοτομικών συσκευασιών αγρο-κτηνοτροφικών προϊόντων και γενικότερα στις μεθόδους και τεχνολογίες που σχετίζονται με την κυκλική οικονομία στο νερό και στα απόβλητα.

Από την Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχαν τα στελέχη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Καργάκη Ελένη και Κανδηλογιαννάκη Μαρία, που ανήκουν στην ομάδα εργασίας του προγράμματος.