Δεν προβλέπεται παράταση της διαδικασίας ανανέωσης ή χορήγησης νέων Δελτίων Μετακίνησης ΑμΕΑ – Οι ημερομηνίες στα ΚΕΠ

Δεδομένου ότι δεν προβλέπεται παράταση της διαδικασίας ανανέωσης ή χορήγησης νέων Δελτίων Μετακίνησης ΑμΕΑ μετά τις  31-1-2017,  και  η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης, βρίσκεται υπό μετακόμιση την περίοδο αυτή, κρίνεται σκόπιμη η εκ νέου ενημέρωση των πολιτών ΑμεΑ περιοχής Ηρακλείου, σχετικά με την παραπάνω διαδικασία εντός της προθεσμίας κατά τον τρέχοντα μήνα.

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου αφενός να αποφύγουν την ταλαιπωρία την παραπάνω περίοδο και μέχρι τις 31-1-2017 θα πρέπει να προσέρχονται με την ακόλουθη αλφαβητική σειρά στα κατά τόπους ΚΕΠ του Δήμου Ηρακλείου, αφετέρου όσοι αδυνατούν να προσέλθουν αυτοπροσώπως για λόγους υγείας την απομένουσα χρονική περίοδο, θα πρέπει να εξουσιοδοτήσουν άλλο πρόσωπο να υποβάλλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά,  καλώντας εγκαίρως την αρμόδια υπηρεσία εξυπηρέτησης του Δήμου (τηλ. 2813-409521 κο Στρατήγη) ή την Ελληνική Αστυνομία (τηλ.100) για κατ’οίκον θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής .

Ημερομηνίες Αρχικό Γράμμα δικαιούχων
   16-17/01/17 Π-Ρ
   18-20/01/17 Σ-Τ-Υ
   23-25/01/17 Φ-Χ-Ψ-Ω
   26-27/01/17 Αλλοδαποί από Α-W
   30-31/01/17 Όσοι δεν προσήλθαν στην αρχικά ορισμένες ημερομηνίες

Η ισχύς της ανανέωσης ή των νέων Δελτίων που θα εκδοθούν θα είναι για το 2016 και για όσο διάστημα μέσα στο 2017, απαιτηθεί για να εκδοθεί η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Άτομα με Αναπηρίες:

– Ελληνικής υπηκοότητας, – υπηκόους των Κρατών-Μελών της Ε.Ε., καθώς και
υπήκόοι Κρατών-Μελών του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ε.Ο.Χ.), –  υπηκόους των Κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή
Σύμβαση

– υπήκοοι Κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από
εργατικό
ατύχημα σε ελληνικό έδαφος,

– αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, σε καθεστώς |
παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους.

–  να έχουν  ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

– το ετήσιο συνολικό δηλωθέν ατομικό εισόδημα να είναι έως 23.000 ΕΥΡΩ
και το συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των
29.000
   ΕΥΡΩ προσαυξάνεται με 5.600 ΕΥΡΩ  για κάθε επιπλέον άτομο πέραν του
δικαιούχου, που συνοικεί και βαρύνει τον  φορολογούμενο, εφόσον αυτό
παρουσιάζει αναπηρία 67% και άνω,

Στο συνολικό εισόδημα περιλαμβάνεται και το αυτοτελώς φορολογούμενο ή
φορολογούμενο  με  ειδικό τρόπο. Όσοι ξεπερνούν το όριο αυτό δικαιούνται έκπτωση 50% μόνο σε υπεραστικά λεωφορεία και τραίνα.

 

Επίσης οι ολικά τυφλοί και οι συνοδοί τους εξαιρούνται και λαμβάνουν Δελτίο-Κάρτα ανεξάρτητα από το όριο εισοδήματός τους.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/86) περί της ακριβούς διεύθυνσης του τόπου
  διαμονής, όπου θα δηλώνεται επίσης η μη παραλαβή Δελτίου Μετακίνησης από άλλη Περιφερειακή Ενότητα ή ΚΕΠ. του ενδιαφερομένου ή του κηδεμόνα του ή άλλου εξουσιοδοτημένου ατόμου με συνημμένα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω.
  2. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και φωτοαντίγραφο αυτής.

3.Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής, όπου θα αναγράφεται το παθολογοανατομικό
ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67%) ή με βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο
επιδοματούχων από τους Δήμους.

 1. Άτομα που είναι ασφαλισμένα μπορούν να προσκομίσουν απόφαση Διοικητικού
  Διευθυντή Ασφαλιστικού Φορέα ή γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής από την
  οποία να πιστοποιείται παθολογοανατομική βλάβη 67% τουλάχιστον.
  4. Για τους δικαιούχους του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης τυφλότητας και
  Β.Ν.Κ.  που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο των Δήμων, και για τους συνοδούς
  τους απαιτείται αναλυτική γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής.
 2. Φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της οικείας Οικονομικής
  Εφορίας για το προηγούμενο φορολογικό έτος (2015).
 3. Ατομικό Βιβλιάριο Υγείας

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.

7.Για την έκδοση νέας κάρτας, δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες ή τρείς (3 ) φωτογραφίες σε περίπτωση πρόσθετης κάρτας συνοδού . Επίσης οι δύο νέες φωτογραφίες είναι απαραίτητες σε περίπτωση συμπλήρωσης των χώρων θεώρησης της παλαιάς κάρτας .

 1. Σε περίπτωση απώλειας, της παλαιάς κάρτας, η οποία βεβαιώνεται από αστυνομική Αρχή, δύναται να χορηγηθεί βεβαίωση από την αντίστοιχη Περιφερειακή Ενότητα ότι ο δικαιούχος ήταν κάτοχος κάρτας ΑμΕΑ.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΓΙΑ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΕΚΤΟΣ Ε.Ε.

 1. Για τους υπηκόους Κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά
  από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος, απαιτείται Ιατρική Βεβαίωση
  Νοσηλείας από Δημόσιο Νοσοκομείο, στο οποίο θα βεβαιώνεται η νοσηλεία μετά από
  το ατύχημα.

Για περισσότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνούν με την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης (τηλ. 2813-412.511) ή/και τα κατά τόπους ΚΕΠ του Δήμου.

ΚΕΠ Ανδρόγεω 2813 401.000 ή 401.011

ΚΕΠ Πλαστηρα 2813 406.300 ή 307 ή 316

ΚΕΠ Ν.Αλικαρνασσού 2813 409.874 ή 876 ή 877

ΚΕΠ Παλιανής 2813 400.810 ή 811

ΚΕΠ Αγ.Μυρωνα 2813 400.031 ή 033

ΚΕΠ Προφ.Ηλιά 2813 400.507 ή 508.