Στα χρώματα της Τουρκίας το Δημαρχιακό Μέγαρο της Αθήνας

ÁÈÇÍÁ-Ìå ôá ÷ñþìáôá ôçò ôïõñêéêÞò óçìáßáò öùôáãùãÞèçêå ôï Äçìáñ÷åßï ôçò ÁèÞíáò, óôç ìíÞìç ôùí èõìÜôùí ôùí ðñüóöáôùí ôñïìïêñáôéêþí åíåñãåéþí óôçí Êùíóôáíôéíïýðïëç êáé óå Ýíäåéîç óõìðáñÜóôáóçò óôïí ôïõñêéêü ëáü.(Eurokinissi-ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ ÃÉÙÑÃÏÓ)

Στα χρώματα της τουρκικής σημαίας φωτίστηκε το Δημαρχιακό Μέγαρο της Αθήνας, εις ένδειξη μνήμης στα θύματα της τρομοκρατικής ενέργειας στην Κωνσταντινούπολη και σε ένδειξη συμπαράστασης στον τουρκικό λαό.

Το βράδυ του Σαββάτου, δύο εκρήξεις σημειώθηκαν κοντά στο γήπεδο της Μπεσίκτας, με αποτέλεσμα 44 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και περισσότεροι από 155 να τραυματιστούν. Τριάντα έξι από τους νεκρούς ήταν αστυνομικοί.